Vrátenie tovaru - RACIO Zdravá Výživa

Záruka vrátenia peňazí pri vrátení tovaru.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy (vrátenie tovaru) uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci uhradí zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v nepoškodenom stave tak, aby sa dopravou tovar nemohol poškodiť (balenie nemusí byť pôvodné).
V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar alebo odmietnuť tovar prijať.

Reklamácia

Záruka a reklamácia

O chybe výrobku nás vždy vopred informujte, posúdime reklamáciu a dohodneme sa na ďalšom postupe:
telefonicky: 0919 146 161
e-mailom: michal@prijemnydomov.sk

Aj keď je percento reklamácií nulové, je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode. Je v našom záujme všetky reklamácie riešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie ako je nutné.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode, ak nie je uvedené inak.
Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby.
Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou alebo osobne.

Reklamovaná zásielka zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty

Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii na adresu:

Michal Leštinský, Západ 1145/38, 028 01 Trstená

  • O zasielaní tovaru vopred informujte telefonicky, e-mailom, sms, skype
  • Do zásielky priložte sprievodný list, v ktorom uvediete z akého dôvodu výrobok reklamujete. Taktiež priložte do zásielky kópiu faktúry a napíšte údaje, podľa ktorých Vás budeme schopní identifikovať (napr. meno, na ktoré bola objednávka uskutočnená).
  • Nezabudnite ani na kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať.
  • Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k nám Vám budú spätne uhradené v prípade uznania reklamácie. Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi.
    Každú reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu vás budeme informovať. Zákazník je informovaný do 7 dní od prijatia reklamácie telefonicky príp. reklamačným protokolom.